آشنایی با روانشناسی صنعتی سازمانی

یکی از شاخه‌های جدید علم ، که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط به دنیای کار را در کانون توجه خود داده، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی است. موضوع این شاخه از دانش مطالعهٔ علمی رابطهٔ میان انسان و دنیای کار است. در واقع، کاربرد و بسط و گسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان […]