دکتر مجتبی کیخای فرزانه

   *    عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (ا.د.ب) دانشگاه آزاد اسلامی

*   عضو برتر چهره های استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در هفتمین هم اندیشی چهره های استعداد درخشان (اردیبهشت -۹۴)
*   عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سالهای ۹۰ ،۹۱ ، ۹۲ و ۹۳

کتابها:
*    روانشناسی پزشکی و نوروسایکولوژی با تاکید بر فیزیولوژی اعصاب و غدد،روانشناسی فیزیولوژیک و درمان های فیزیکی و دارویی
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مولفان : ((دکتر شهنام ابوالقاسمی،محمد مجتبی کیخای فرزانه))
*   مباحث اساسی در روش تحقیق
ناشر: انتشارات ساد
مولفان: ((دکتر جواد خلعتبری ، محمد مجتبی کیخای فرزانه))
مقالات علمی پژوهشی ISC  :

*    محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” اثربخشي آموزش گروهي ابراز وجود بر اضطراب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان ” فصلنامه علمی پژوهشی ISC روانشناسی تربیتی .
*    محمد صالحی ، سید عبدالله خاوری ، محمد مجتبی کیخای فرزانه . ” ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران” فصلنامه علمی پژوهشی ISC روانشناسی تربیتی .
*    پروین دیباج نیا ، مریم مقدسین ، محمد مجتبی کیخای فرزانه . ” بررسي رابطه اختلالات روانشناختي با سندرم روده تحريكپذير” فصلنامه علمی پژوهشی ISC پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) .
*   محمد ابراهیم مداحی ، منا صمدزاده ، محمد مجتبی کیخای فرزانه . ” بررسي ارتباط ميان جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان ” فصلنامه علمی پژوهشی ISC روانشناسی تربیتی .
*    جواد خلعتبری ، شهره قربان شیرودی ، خدیجه راهبر طارمسری ، محمد مجتبی کیخای فرزانه . ” مقايسه ي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان کم توان ذهنی ” فصلنامه علمی پژوهشی ISC روانشناسی تربیتی .
*    دکتر احمد رضا کیخای فرزانه، دکتر حسین خاکپور, محمد مجتبی کیخای فرزانه، دکتر جواد خلعتبری.  اثر گروه درمانی رفتاری-شناختی بر عزت نفس وشیوه نگرش به مواد مخدر در معتادان ” مجله علمی پژوهشی ISC افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
*    مهدى ولى زاده ، صبا حسنوندى ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، محمد مجتبى کیخاى فرزانه ، سیده سارا موسوى. ” رابطه بین سبک هاى مقابله اى و ترس از بدریختى بدنى در دانشجویان ” فصلنامه علمی پژوهشی ISC پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعى و ارتقاى سلامت گناباد.
*    Parvin Dibajnia, Mohsen Akhgary, Mohammad Aghazade-Amiri, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh ” Tear Film Break-Up Time: Comparison between Patients using Psychiatric Drugs and Healthy Individuals ” Zahedan Journal of Research in Medical Sciences،
*    محمد صالحی ، سید عبدالله خاوری ، محمد مجتبی کیخای فرزانه . ” ارایه ی مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تأثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران” فصلنامه علمی پژوهشی ISC روانشناسی تربیتی .
*   Mahdi Valizade, Saba Hasanvandi,  Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh” Effectiveness of metacognitive therapy in metacognitive beliefs, anxiety and social phobia of male students ” Journal of Research & Health، ((acceptance letter)).
مقالات  ISI :

*    Parvin Dibajnia, Maryam Moghadasin, Mohammad Ebrahim Madahi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh. “Depression, Anxiety, Stress, Anger in IBS Patients”, JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY.

*    Dr.Shahnam Abolghasemi, Dr.Javad Khalatbari, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh. “Schizophrenia and artificial schizophrenia “, Indian Journal of Science and Technology.

*    Dr.Shahnam Abolghasemi, Dr.Javad Khalatbari, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh. “Schizophrenia and artificial schizophrenia “, Indian Journal of Science and Technology.
مقالات  منتشر شده در مجلات خارجی غیر آی اس آی:

*    Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh, Javad Khalatbari, B.Somayeh Mousavi, Saeedeh Motamed. “Detecting Faces According to Their Pose “, Oriental Journal of Computer Science and Technology.

*    Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh, B.Somayeh Mousavi, Javad Khalatbari. “Designing Fuzzy Inference System to Diagnosis down Syndrome by Face Processing”, International Journal of Computer Applications.

*   Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh. “A Review Of Individual Diffeerences In Talent, Gender,Education And Learningr “, Indian Journal Of Research Anvikshiki

*    Javad Khalatbari, Dr.Ahmad Reza Keikhayfarzaneh, Mohammad Sourizaei, Shahnam Abolghasemi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh. “Psychological explanation of the importance of Customer Relationship Management (CRM), applications and challenges facing to it “, International Journal of Scientific and Engineering Research.

*   Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh, Dr.Ahmad Reza Keikhayfarzaneh, Dr.Javad Khalatbari, Mohammad Sourizaei. “Determination of effectiveness of Emotional-logical therapy on addictive spouses’ marriage conflict of visitor to addiction center of Zahedan”, International Journal of Scientific and Engineering Research.

مقالات ارایه شده درکنفرانسها :

*   Shohreh Ghorbanshiroudi, Javad Khalatbari, Mohammad Ebrahim Maddahi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh, The Analysis of Relations between Initial Discordant Module and Students’ Behaviorist Characteristics, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 84, Pages 905-908, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.671.

*    Javad Khalatbari, Mohammad Ebrahim Maddahi, Shohreh Ghorbanshiroudi, Mohammad Mojtaba Keikhayfarzaneh, Studying the Relationship between Illogical Beliefs and General Health among Personals of Imam Sajjad Hospital in Ramsar Township, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 84, Pages 1110-1113, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.709.

*    محمد مجتبی کیخای فرزانه,  دکتر احمد رضا کیخای فرزانه.  تبیین روانشناختی جایگاه انگیزش در توریسم ورزشی از منظر نظریه پردازان علوم انسانی “,  اولین همایش ملی مدیریت تربیت بدنی ,مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قایم شهر.

*   سیده زهره یعقوبی,  دکتر شهنام ابوالقاسمی,  محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” مقایسه اثر بخشی آموزش تحلیل ساختی-محاوره ای وآموزش مهارت های اجتماعی بر استرس شغلی معلمین “,  سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران ,ویژه نامه دوفصلنامه روانشناسی معاصر،تهران.

*    دکتر شهنام ابوالقاسمی,  هاجر مرادی دوست,  محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” مقایسه اثربخشی مهارت حل مسئله و مهارتهای ارتباطی بر میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان دختر “,  سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران ,ویژه نامه دوفصلنامه روانشناسی معاصر،تهران.

*    محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” تبیین طب روحی ورواندرمانی اسلامی از دیدگاه امام صادق علیه السلام “,  دومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا علیه السلام ,دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

*    دکتر احمدرضا کیخای فرزانه,  محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” سرمایه گذاری انسانی در جهانگردی ازمنظر دانش انسانی و روانشناسی نوین “, همایش منطقه ای توریسم و توسعه , دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

*    دکتر شهنام ابوالقاسمی,  هاجر مرادی دوست,  حمد مجتبی کیخای فرزانه. ” مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه روانشناسی “,  همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری , دانشگاه شهید بهشتی تهران.

*    محمد مجتبی کیخای فرزانه,  دکتر شهنام ابوالقاسمی,  سعیده معتمد. ” تبیین حجاب و ابعاد آن از منظر اسلام “,  اولین همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و فضای اسلامی,دانشگاه سمنان.

*    محمد مجتبی کیخای فرزانه,  علیرضا رعیت حسن آبادی. ” بررسی تاثیر نگرش نسبت به حجاب بر خلق و خوی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان “,  اولین همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و فضای اسلامی,دانشگاه سمنان.

*   دکتر محمد رضا زربخش بحری,  سعیده معتمد,  محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” نقش روانشناسی اجتماعی در شهروندی و مدیریت محله ای “,  نخستین همایش علمی- تخصصی شهروندی و مدیریت محله ای,حقوق و تکالیف در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر,تهران.

*    دکتر محمد رضا زربخش بحری,  سعیده معتمد,  محمد مجتبی کیخای فرزانه. ” تبیین روانشناختی شهروند سالمند در مدیریت محله “,  نخستین همایش علمی- تخصصی شهروندی و مدیریت محله ای,حقوق و تکالیف در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر,تهران.